Αδρανή υλικά

Αδρανή υλικά

Στα καταστήματά μας θα βρείτε αδρανή υλικά(σκύρα,χαλίκια,άμμοι) όλων των κατηγοριών(λεπτόκοκκα, χονδρόκκοκα,filler, κανονικού ειδικού βάρους, ελαφροβαρή, βαρέα κλπ).

Αδρανή υλικά θεωρούνται τεμάχια πετρώματος, τα οποία χρησιμοποιούνται είτε αυτούσια (π.χ. έρμα σιδηροδρομικών γραμμών, στραγγιστήρια, επιχώματα, βράχοι θωράκισης κ.λπ.) είτε με χρήση κάποιου συγκολλητικού μέσου (π.χ. κονιάματα, σκυροδέματα, ασφαλτομίγματα κ.λπ.) στα τεχνικά έργα. Τα αδρανή υλικά δεν αντιδρούν χημικά με το συγκολλητικό μέσο παρά μόνο συγκρατούνται από αυτό. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για υλικά χημικά ανενεργά, που ελέγχουν τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά της μάζας στην οποία συμμετέχουν.

Ταξινόμηση βάσει του ειδικού βάρους

Τα αδρανή υλικά μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με το βάρος τους σε κανονικού ειδικού βάρους, ελαφροβαρή και βαρέα.

Κανονικού ειδικού βάρους: Καλούνται τα αδρανή με ειδικό βάρος μεταξύ 2 και 3 Mg/m³ και αποτελούν τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα αδρανή για τεχνικά έργα.

Ελαφροβαρή: Καλούνται τα αδρανή με ειδικό βάρος < 2 Mg/m³ και χρησιμοποιούνται κυρίως για ελαφροβαρή θερμομονωτικά σκυροδέματα ή κονιάματα.

Βαρέα: Καλούνται τα αδρανή με ειδικό βάρος > 3 Mg/m³. Θεωρούνται δυσεύρετα και χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις που το μεγάλο βάρος του σκυροδέματος θεωρείται αναγκαίο (π.χ. θωρακίσεις κατασκευών για ραδιενεργές ακτινοβολίες).